ویدیوهای گپ موج

گپ موج - رضا طالبی با بابک ریاحی پور پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/04/28

گپ موج - رضا طالبی با بابک ریاحی پور پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/04/29

گپ موج - رضا طالبی با بابک ریاحی پور پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/04/30

گپ موج - رضا طالبی با بابک ریاحی پور پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/04/31

گپ موج - رضا طالبی با بابک ریاحی پور پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/05/01

گپ موج - رضا طالبی با بابک ریاحی پور پارت 6
منتشر شده در تاریخ 1394/05/02

گپ موج - رضا طالبی با پیروز ارجمند پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/05/04

گپ موج - رضا طالبی با پیروز ارجمند پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/05/05

گپ موج - رضا طالبی با پیروز ارجمند پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/05/06

گپ موج - رضا طالبی با پیروز ارجمند پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/05/07

گپ موج - رضا طالبی با پیروز ارجمند پارت آخر
منتشر شده در تاریخ 1394/05/08

گپ موج - رضا طالبی با علی جفری پویان پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/05/10

گپ موج - رضا طالبی با علی جفری پویان پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/05/11

گپ موج - رضا طالبی با علی جفری پویان پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/05/12

گپ موج - رضا طالبی با علی جفری پویان پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/05/13

گپ موج - رضا طالبی با علی جفری پویان پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/05/14

گپ موج - رضا طالبی با علی جفری پویان پارت آخر
منتشر شده در تاریخ 1394/05/15

گپ موج - رضا طالبی با فواد حجازی پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/05/17

گپ موج - رضا طالبی با فواد حجازی پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/05/18

گپ موج - رضا طالبی با فواد حجازی پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/05/19

گپ موج - رضا طالبی با فواد حجازی پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/05/21

گپ موج - رضا طالبی با فواد حجازی پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/05/22

گپ موج - رضا طالبی با فرشید ادهمی پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/05/24

گپ موج - رضا طالبی با فرشید ادهمی پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/05/25

گپ موج - رضا طالبی با فرشید ادهمی پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/05/26

گپ موج - رضا طالبی با فرشید ادهمی پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/05/27

گپ موج - رضا طالبی با حمید رضا نوربخش پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/05/31

گپ موج - رضا طالبی با حمید رضا نوربخش پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/06/01

گپ موج - رضا طالبی با حمید رضا نوربخش پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/06/02

گپ موج - رضا طالبی با حمید رضا نوربخش پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/06/03

گپ موج - رضا طالبی با حمید رضا نوربخش پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/06/04

گپ موج - رضا طالبی با حمید رضا نوربخش پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/06/05

گپ موج - رضا طالبی با مهران سراجیان پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/06/07

گپ موج - رضا طالبی با مهران سراجیان پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/06/08

گپ موج - رضا طالبی با مهران سراجیان پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/06/09

گپ موج - رضا طالبی با مهران سراجیان پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/06/10

گپ موج - رضا طالبی با مهران سراجیان پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/06/11

گپ موج - رضا طالبی با آرش سعیدی پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/06/14

گپ موج - رضا طالبی با آرش سعیدی پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/06/15

گپ موج - رضا طالبی با آرش سعیدی پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/06/16

گپ موج - رضا طالبی با آرش سعیدی پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/06/17

گپ موج - رضا طالبی با آرش سعیدی پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/06/18

گپ موج - رضا طالبی با آرش سعیدی پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/06/19

گپ موج - رضا طالبی با علیرضا میرآقا پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/06/21

گپ موج - رضا طالبی با علیرضا میرآقا پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/06/22

گپ موج - رضا طالبی با علیرضا میرآقا پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/06/23

گپ موج - رضا طالبی با علیرضا میرآقا پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/06/24

گپ موج - رضا طالبی با علیرضا میرآقا پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/06/25

گپ موج - رضا طالبی با علیرضا میرآقا پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/06/26

گپ موج - رضا طالبی با کیان پورتراب پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/06/28

گپ موج - رضا طالبی با کیان پورتراب پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/06/29

گپ موج - رضا طالبی با کیان پورتراب پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/06/30

گپ موج - رضا طالبی با کیان پورتراب پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/06/31

گپ موج - رضا طالبی با کیان پورتراب پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/07/01

گپ موج - رضا طالبی با کیان پورتراب پارت 6
منتشر شده در تاریخ 1394/07/02

گپ موج - رضا طالبی با کیان پورتراب پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/07/03

گپ موج - رضا طالبی با پویا نیکپور پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/07/04

گپ موج - رضا طالبی با پویا نیکپور پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/07/05

گپ موج - رضا طالبی با پویا نیکپور پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/07/06

گپ موج - رضا طالبی با پویا نیکپور پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/07/07

گپ موج - رضا طالبی با پویا نیکپور پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/07/08

گپ موج - رضا طالبی با پویا نیکپور پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/07/09

گپ موج - رضا طالبی با معین راهبر پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/07/11

گپ موج - رضا طالبی با معین راهبر پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/07/12

گپ موج - رضا طالبی با معین راهبر پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/07/13

گپ موج - رضا طالبی با معین راهبر پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/07/14

گپ موج - رضا طالبی با معین راهبر پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/07/15

گپ موج - رضا طالبی با معین راهبر پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/07/16

گپ موج - رضا طالبی با مسعود همایونی پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/07/18

گپ موج - رضا طالبی با مسعود همایونی پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/07/19

گپ موج - رضا طالبی با مسعود همایونی پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/07/20

گپ موج - رضا طالبی با مسعود همایونی پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/07/21

گپ موج - رضا طالبی با مسعود همایونی پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/07/22

گپ موج - رضا طالبی با مسعود همایونی پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/07/23

سبک آزاد نوازندگی تومبادورا - سامان قاضیان
منتشر شده در تاریخ 1394/07/27

گپ موج - رضا طالبی با آرین کشیشی پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/08/09

گپ موج - رضا طالبی با آرین کشیشی پارت 2
منتشر شده در تاریخ 1394/08/10

گپ موج - رضا طالبی با آرین کشیشی پارت 3
منتشر شده در تاریخ 1394/08/11

گپ موج - رضا طالبی با آرین کشیشی پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/08/12

گپ موج - رضا طالبی با آرین کشیشی پارت 5
منتشر شده در تاریخ 1394/08/13

گپ موج - رضا طالبی با آرین کشیشی پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/08/14

گپ موج - رضا طالبی با فیروز ویسانلو پارت 1
منتشر شده در تاریخ 1394/08/16

گپ موج - رضا طالبی با فیروز ویسانلو پارت2
منتشر شده در تاریخ 1394/08/17

گپ موج - رضا طالبی با فیروز ویسانلو پارت3
منتشر شده در تاریخ 1394/08/18

گپ موج - رضا طالبی با فیروز ویسانلو پارت 4
منتشر شده در تاریخ 1394/08/19

گپ موج - رضا طالبی با فیروز ویسانلو پارت پایانی
منتشر شده در تاریخ 1394/08/20

گپ موج - رضا طالبی با نیما رمضان ( قسمت اول - معرفی نیما رمضان )
منتشر شده در تاریخ 1394/08/23

گپ موج - رضا طالبی با نیما رمضان ( قسمت دوم - خلق کردن )
منتشر شده در تاریخ 1394/08/24

گپ موج - رضا طالبی با نیما رمضان ( قسمت سوم گروه های موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/08/25

گپ موج - رضا طالبی با نیما رمضان ( قسمت چهارم - گیتار الکتریک)
منتشر شده در تاریخ 1394/08/26

گپ موج - رضا طالبی با نیما رمضان ( قسمت پنجم - ورزش)
منتشر شده در تاریخ 1394/08/27

گپ موج - رضا طالبی با نیما رمضان ( قسمت پایانی - نیما رمضان هم موج را لایکی کرد )
منتشر شده در تاریخ 1394/08/28

گپ موج - رضا طالبی با امید نیکبین (قسمت اول - امید نیکبین و استیج )
منتشر شده در تاریخ 1394/08/30

گپ موج - رضا طالبی با امید نیکبین (قسمت دوم - محسن نامجو )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/01

گپ موج - رضا طالبی با امید نیکبین (قسمت سوم - خوانندگی و موسیقی پاپ )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/02

گپ موج - رضا طالبی با امید نیکبین (قسمت چهارم - استاد هوشنگ ظریف )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/03

گپ موج - رضا طالبی با امید نیکبین (قسمت پنجم - موسیقی را دوست بدارید )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/04

گپ موج - رضا طالبی با امید نیکبین (قسمت آخر - پیانو و موج لایک )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/05

گپ موج - رضا طالبی با حمزه یگانه (قسمت اول - حمزه یگانه آهنگساز )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/07

گپ موج - رضا طالبی با حمزه یگانه (قسمت دوم - موسیقی تلفیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/08

گپ موج - رضا طالبی با حمزه یگانه (قسمت سوم - موسیقی جاز )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/09

گپ موج - رضا طالبی با حمزه یگانه (قسمت چهارم - سلیقه موسیقیایی)
منتشر شده در تاریخ 1394/09/10

گپ موج - رضا طالبی با حمزه یگانه ( قسمت پنجم - پیانو و موج لایک )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/12

گپ موج - رضا طالبی با بابک صفرنژاد ( قسمت اول - دلیل کم کاری در پاپ )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/14

گپ موج - رضا طالبی با بابک صفرنژاد ( قسمت دوم - موسیقی ایرانی در هارمونیکا)
منتشر شده در تاریخ 1394/09/15

گپ موج - رضا طالبی با بابک صفرنژاد ( قسمت سوم - موسیقی جدی)
منتشر شده در تاریخ 1394/09/16

گپ موج - رضا طالبی با بابک صفرنژاد ( قسمت چهارم - توانایی ساز دهنی)
منتشر شده در تاریخ 1394/09/17

گپ موج - رضا طالبی با بابک صفرنژاد ( قسمت پایانی - موج لایک)
منتشر شده در تاریخ 1394/09/18

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تقوی ( قسمت اول - طلسم خوانندگی )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/22

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تقوی ( قسمت دوم - تنظیم خوب یا بد )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/23

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تقوی ( قسمت سوم -خواننده آکادمیک )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/24

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تقوی ( قسمت چهارم - بهترین قطعه )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/25

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تقوی ( قسمت پایانی - خوانندگی و موج لایک)
منتشر شده در تاریخ 1394/09/26

گپ موج - رضا طالبی با امیر دانایی ( قسمت اول - امیردانایی و سیروان )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/28

گپ موج - رضا طالبی با امیر دانایی ( قسمت دوم - زندگی موسیقیایی )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/29

گپ موج - رضا طالبی با امیر دانایی ( قسمت سوم - سیروان خسروی )
منتشر شده در تاریخ 1394/09/30

گپ موج - رضا طالبی با امیر دانایی ( قسمت چهارم - موسیقی تلفیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/01

گپ موج - رضا طالبی با امیر دانایی ( قسمت پنجم - موسیقی ، فان)
منتشر شده در تاریخ 1394/10/02

گپ موج - رضا طالبی با امیر دانایی ( قسمت پایانی - موج لایک)
منتشر شده در تاریخ 1394/10/03

گپ موج - رضا طالبی با مهران خلیلی ( قسمت اول - مهران خلیلی و فرزاد فرزین )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/05

گپ موج - رضا طالبی با مهران خلیلی ( قسمت اول - موسیقی مارکت )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/06

گپ موج - رضا طالبی با مهران خلیلی ( قسمت سوم - انرژی استیج )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/07

گپ موج - رضا طالبی با مهران خلیلی ( قسمت چهارم - سخنی با مردم )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/08

گپ موج - رضا طالبی با مهران خلیلی ( قسمت پنجم - فان و خاطره )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/09

گپ موج - رضا طالبی با مهران خلیلی ( قسمت پایانی)
منتشر شده در تاریخ 1394/10/10

گپ موج - رضا طالبی با آرش مقدم ( قسمت اول - پارتی در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/12

گپ موج - رضا طالبی با آرش مقدم ( قسمت دوم - نوازندگی درام )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/13

گپ موج - رضا طالبی با آرش مقدم ( قسمت سوم - تاریخچه درام )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/14

گپ موج - رضا طالبی با آرش مقدم ( قسمت چهارم - خوانندگی و موسیقی پاپ )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/15

گپ موج - رضا طالبی با آرش مقدم ( قسمت پنجم - مدرسه درام )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/16

گپ موج - رضا طالبی با آرش مقدم ( قسمت پایانی )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/17

گپ موج - رضا طالبی با یاسر داودیان ( قسمت اول - یاسر داودیان)
منتشر شده در تاریخ 1394/10/19

گپ موج - رضا طالبی با یاسر داودیان ( قسمت دوم - دوستی ها )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/20

گپ موج - رضا طالبی با یاسر داودیان ( قسمت سوم - آهنگ نیستی )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/21

گپ موج - رضا طالبی با یاسر داودیان ( قسمت چهارم )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/22

گپ موج - رضا طالبی با یاسر داودیان ( قسمت پنجم )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/23

گپ موج - رضا طالبی با امیر میلاد نیکزاد ( قسمت اول - امیر میلاد تنظیم کننده )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/26

رضا طالبی با امیر میلاد نیکزاد ( قسمت دوم )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/27

گپ موج - رضا طالبی با امیر میلاد نیکزاد ( قسمت سوم - تنظیم کننده ها )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/28

گپ موج - رضا طالبی با امیر میلاد نیکزاد ( قسمت چهارم - زندگی موسیقیایی )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/29

گپ موج - رضا طالبی با امیر میلاد نیکزاد ( قسمت پنجم - موسیقی جدی )
منتشر شده در تاریخ 1394/10/30

گپ موج - رضا طالبی با امیر میلاد نیکزاد ( قسمت پایانی )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/01

گپ موج - رضا طالبی با علی منصوری ( قسمت اول - موسیقی و بازیگری )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/03

گپ موج - رضا طالبی با علی منصوری ( قسمت دوم - مدیر برنامه )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/04

گپ موج - رضا طالبی با علی منصوری ( قسمت سوم - مخاطبین موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/05

گپ موج - رضا طالبی با علی منصوری ( قسمت چهارم - جریان موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/06

گپ موج - رضا طالبی با علی منصوری ( قسمت پایانی )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/07

گپ موج - رضا طالبی با امینم ( قسمت اول - رپ و نقدها )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/10

گپ موج - رضا طالبی با امینم ( قسمت دوم - آکادمیک )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/11

گپ موج - رضا طالبی با امینم ( قسمت سوم - مسیر سخت )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/12

گپ موج - رضا طالبی با امینم ( قسمت چهارم - عقل و احساس
منتشر شده در تاریخ 1394/11/13

گپ موج - رضا طالبی با امینم ( قسمت پنجم - علایق و سلایق )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/14

گپ موج - رضا طالبی با امینم ( قسمت پایانی - دلال یا بازاریاب )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/15

گپ موج - رضا طالبی با پوریا حیدری ( قسمت اول - تعدد خواننده )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/17

گپ موج - رضا طالبی با پوریا حیدری ( قسمت دوم - نقد شنیداری )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/18

گپ موج - رضا طالبی با پوریا حیدری ( قسمت دوم - تاریخچه موسیقیایی )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/19

گپ موج - رضا طالبی با پوریا حیدری ( قسمت چهارم - تنظیم کننده )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/20

گپ موج - رضا طالبی با پوریا حیدری ( قسمت پنجم - ترس از آینده )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/21

گپ موج - رضا طالبی با پوریا حیدری ( قسمت پایانی- بایک موج )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/22

گپ موج - رضا طالبی با شهاب مومنی ( قسمت اول - شهاب مومنی و موزیک )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/24

گپ موج - رضا طالبی با شهاب مومنی ( قسمت دوم - گریم و میک آپ دذ موزیک )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/25

گپ موج - رضا طالبی با شهاب مومنی ( قسمت سوم - زندگی با تتلو )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/26

گپ موج - رضا طالبی با شهاب مومنی ( قسمت چهارم - اسمش پرتوقعی نیست )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/27

گپ موج - رضا طالبی با شهاب مومنی ( قسمت پنجم - خاطره تلخ )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/28

گپ موج - رضا طالبی با شهاب مومنی ( قسمت پایانی - با تلاش و کوشش )
منتشر شده در تاریخ 1394/11/29

گپ موج - رضا طالبی با مسعود فندرسکی ( قسمت اول - ترانه چیست؟ )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/01

گپ موج - رضا طالبی با مسعود فندرسکی ( قسمت دوم - مونا برزویی و روزبه بمانی بهترینند )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/02

گپ موج - رضا طالبی با مسعود فندرسکی ( قسمت سوم - ساختار شکنی در ترانه )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/03

گپ موج - رضا طالبی با مسعود فندرسکی ( قسمت چهارم- همه تمرکزم روی ترانه نیست )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/04

گپ موج - رضا طالبی با مسعود فندرسکی ( قسمت پایانی - موسیقی و موج لایک )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/05

گپ موج - رضا طالبی با محمدرضا چراغعلی ( قسمت اول - کپی رایت در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/08

گپ موج - رضا طالبی با محمدرضا چراغعلی ( قسمت دوم - فرمول هیت شدن )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/09

گپ موج - رضا طالبی با محمدرضا چراغعلی ( قسمت سوم - تاریخچه موسیقیایی)
منتشر شده در تاریخ 1394/12/10

گپ موج - رضا طالبی با محمدرضا چراغعلی ( قسمت چهارم - موسیقی بی کلام)
منتشر شده در تاریخ 1394/12/11

گپ موج - رضا طالبی با محمدرضا چراغعلی ( قسمت پنجم - آهنگسازی سفارشی )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/12

گپ موج - رضا طالبی با محمدرضا چراغعلی ( قسمت پایانی - شهریار فر یوسفی)
منتشر شده در تاریخ 1394/12/13

گپ موج رضا طالبی با میلاد لطیفی ( مدیر برنامه و تهیه کننده )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/15

گپ موج رضا طالبی با میلاد لطیفی (قسمت دوم - خوانندگی در ایران)
منتشر شده در تاریخ 1394/12/16

گپ موج - رضا طالبی با میلاد لطیفی ( قسمت سوم - مردم هنوز حرفه ای نشدن)
منتشر شده در تاریخ 1394/12/16

گپ موج - رضا طالبی با میلاد لطیفی ( قسمت چهارم - قطعه مگاهیت )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/18

گپ موج - رضا طالبی با میلاد لطیفی ( قسمت پنجم - مدیربرنامه ها )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/19

گپ موج - رضا طالبی با میلاد لطیفی ( قسمت پایانی - بهنام صفوی)
منتشر شده در تاریخ 1394/12/20

گپ موج - رضا طالبی با ناصر چشم آذر ( قسمت اول - موسیقی آخرشه )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/22

گپ موج - رضا طالبی با ناصر چشم آذر ( قسمت دوم - هارمونی در موسیقی ایرانی )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/24

گپ موج - رضا طالبی با ناصر چشم آذر ( قسمت سوم - تهیه کننده کنسرتهام بودم ) )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/25

گپ موج - رضا طالبی با ناصر چشم آذر ( قسمت چهارم - فیلم میکس )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/26

گپ موج - رضا طالبی با ناصر چشم آذر ( قسمت پایانی - بزرگان موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1394/12/27

گپ موج - رضا طالبی با علی موثقی ( قسمت اول - بابک بیات )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/14

گپ موج - رضا طالبی با علی موثقی ( قسمت دوم - موسیقی فیلم )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/15

گپ موج - رضا طالبی با علی موثقی ( قسمت سوم - آموزش در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/16

گپ موج - رضا طالبی با علی موثقی ( قسمت چهارم - جسارت در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/17

گپ موج - رضا طالبی با علی موثقی ( قسمت پنجم - جنون در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/18

گپ موج - رضا طالبی با علی موثقی ( قسمت پایانی - خاطرات خوب و بد )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/19

گپ موج رضا طالبی با علیرضا روزگار ( قسمت اول - زندگی را با عشق دوست دارم )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/21

گپ موج رضا طالبی با علیرضا روزگار ( قسمت دوم - آلبوم فنجون برعکس)
منتشر شده در تاریخ 1395/01/22

گپ موج رضا طالبی با علیرضا روزگار ( قسمت سوم - سواد در موسیقی)
منتشر شده در تاریخ 1395/01/23

گپ موج رضا طالبی با علیرضا روزگار ( قسمت چهارم - تبلیغات در موسیقی)
منتشر شده در تاریخ 1395/01/24

گپ موج رضا طالبی با علیرضا روزگار ( قسمت پنجم - اتفاقات خوب و بد )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/25

گپ موج رضا طالبی با علیرضا روزگار ( قسمت پایانی - موج لایک )
منتشر شده در تاریخ 1395/01/26

گپ موج - رضا طالبی با عرفان پاشا ( قسمت اول - لهجه در ویولون )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/04

گپ موج - رضا طالبی با عرفان پاشا ( قسمت دوم - زندگی موسیقیایی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/05

گپ موج - رضا طالبی با عرفان پاشا ( قسمت سوم - قطعه بخشش )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/06

گپ موج - رضا طالبی با عرفان پاشا ( قسمت چهارم - پیام طونی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/07

گپ موج - رضا طالبی با عرفان پاشا ( قسمت پنجم - نوازنده شش دانگ )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/08

گپ موج - رضا طالبی با عرفان پاشا ( قسمت پایانی - استاد پرویز یا حقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/09

گپ موج - رضا طالبی با مهدی کرد ( قسمت اول - کنسرت گذاری )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/11

گپ موج - رضا طالبی با مهدی کرد ( قسمت دوم - محبوبیت زوری نیست )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/12

گپ موج - رضا طالبی با مهدی کرد ( قسمت سوم - تلاش در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/13

گپ موج - رضا طالبی با مهدی کرد ( قسمت چهارم - خوبی هارو ببینیم )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/14

گپ موج - رضا طالبی با مهدی کرد ( قسمت پنجم - مرتضی پاشایی و محمود گل محمدی)
منتشر شده در تاریخ 1395/02/15

گپ موج - رضا طالبی با مهدی کرد ( قسمت پایانی - مهدی کرد )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/16

گپ موج - رضا طالبی با مسعود جهانی ( قسمت اول - مجاز و غیر مجاز )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/18

گپ موج - رضا طالبی با مسعود جهانی ( قسمت دوم - میزان فالوور )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/19

گپ موج - رضا طالبی با مسعود جهانی ( قسمت سوم - سختی در موسیقی)
منتشر شده در تاریخ 1395/02/20

گپ موج - رضا طالبی با مسعود جهانی ( قسمت چهارم - تیتر روزنامه )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/21

گپ موج - رضا طالبی با مسعود جهانی ( قسمت پنجم - موزیسین خیابانی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/22

گپ موج - رضا طالبی با مسعود جهانی ( قسمت پایانی - خاطرات )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/23

گپ موج - رضا طالبی با احسان حق شناس ( قسمت اول - مارکت موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/25

گپ موج - رضا طالبی با احسان حق شناس ( قسمت دوم - فیت در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/26

گپ موج - رضا طالبی با احسان حق شناس ( قسمت سوم - تاثیر ماهواره ها )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/27

گپ موج - رضا طالبی با احسان حق شناس ( قسمت چهارم - رانت موسیقیایی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/28

گپ موج - رضا طالبی با احسان حق شناس ( قسمت پنجم - پخش در موسیقی )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/29

گپ موج - رضا طالبی با احسان حق شناس ( قسمت پنجم - احسان حق شناس )
منتشر شده در تاریخ 1395/02/30

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تربتی ( قسمت اول - نوازنده خالطور)
منتشر شده در تاریخ 1395/03/01

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تربتی ( قسمت اول - مافیای موسیقی)
منتشر شده در تاریخ 1395/03/02

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تربتی ( قسمت سوم - موسیقی متفاوت)
منتشر شده در تاریخ 1395/03/03

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تربتی ( قسمت چهرم - سرقت موسیقیایی)
منتشر شده در تاریخ 1395/03/04

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تربتی ( قسمت پنجم - دوران کودکی)
منتشر شده در تاریخ 1395/03/05

گپ موج - رضا طالبی با انوشیروان تربتی ( قسمت پایانی - دردودل تربتی)
منتشر شده در تاریخ 1395/03/06

گفتگوی رضا طالبی با مصطفی پاشایی (بخش اول)
منتشر شده در تاریخ 1395/04/26

گفتگوی رضا طالبی با مصطفی پاشایی (بخش دوم)
منتشر شده در تاریخ 1395/04/26

گفتگوی رضا طالبی با مصطفی پاشایی (بخش سوم)
منتشر شده در تاریخ 1395/04/26
آخرین ویدیوها

اجرای زنده اشوان
تاریخ: 1396/12/07

کنسرت کیش رضا یزدانی
تاریخ: 1396/12/07

اجرای علیرضا طلیسچی در تلویزیون
تاریخ: 1396/04/31

بهنام صفوی پس از عمل جراحی
تاریخ: 1396/04/31

نامزدهای بهترین تیتراژ جشن حافظ
تاریخ: 1396/04/31

اجرای امیرعباس گلاب در کانون ادبی زمستان
تاریخ: 1396/02/20

شهرام ناظری در کنار اصغر فرهادی
تاریخ: 1395/12/13

بابک جهانبخش - شاید
تاریخ: 1395/12/06

همایون شجریان - تصنیف جانی و صد آه
تاریخ: 1395/12/05

کنسرت کتی پری - تمسخر ترامپ و ترزا می
تاریخ: 1395/12/05

کنسرت دو نوازی پویا سرایی و زکریا یوسفی
تاریخ: 1395/11/20

عاشقانگی ۶ بیات اصفهان - پویا سرایی
تاریخ: 1395/10/16

حامی و فریبرز لاچینی - نارنج و ترنج
تاریخ: 1395/09/25

پیانو نوازی سامان احتشامی
تاریخ: 1395/09/16

کنسرت کیهان کلهر و اردال ارزنجان
تاریخ: 1395/09/15
1 2 3 4 5  ...