شهرام شکوهی پر از انرژی در اروپا
بیست و پنجم اردیبهشت 1395

شکوهی نوشت:

پر از انرژى ساعاتى قبل از شروع كنسرت سوئد