رضا یزدانی و هنرمندان در اختتاميه جشنواره تأتر مشهد
بیست و پنجم اردیبهشت 1395

رضا یزدانی در مشهد