كنسرت اميرعباس گلاب در رشت ٨اسفند ماه تمديد شد
هفتم اسفند 1396


كنسرت امير عباس گلاب | رشت،تالارگلستان | ٨اسفند ماه || تمديد شد
 تهيه بليط از طريق وبسايت اكسيركنسرت.

www.exirconcert.com
@exirnovin
@exirconcertoriginal