كنسرت اميرعباس گلاب براى اولين بار در اصفهان
هفتم اسفند 1396


كنسرت اميرعباس گلاب
براى اولين بار در اصفهان، ١٦ اسفند ماه آغاز بليت فروشى از
|| يكشنبه ٦ اسفند ، ساعت  ١٦ ||
تهيه بليت از طريق وبسايت 
اكسيركنسرت
www.exirconcert.com
@exirnovin
@exirconcertoriginal