كنسرت گروه كولى هاى اسپانيا براى سومين بار در ايران
هفتم اسفند 1396


كنسرت موسيقى گروه كولى هاى اسپانيا 
           || براى سومين بار در ايران || 
تهيه بليت از طريق سايت  اكسيركنسرت
    🎼١٠و١٢ ارديبهشت ماه ١٣٩٧🎼
                  سالن وزارت كشور
www.exirconcert.com
@exirnovin
@exirconcertoriginal